Skip to content

Följ mästerskapet live

Vi är gla­da att kun­na med­dela att 2024 års World Mas­ters Ath­let­ics Cham­pi­onships kom­mer att sän­das live från alla tre arenor i som­mar! Tack vare ett spän­nande samar­bete med det lokala pro­duk­tions­bo­laget, Trans­form Media, kom­mer hän­delser­na att föras direkt till dig.

Trans­form Media är dedik­er­ade till att fån­ga så mån­ga min­nesvär­da ögonblick som möjligt, vilket säk­er­ställer en förstak­las­sig upplevelse för tittare över hela världen. Med den skräd­darsy­d­da plat­tfor­men WMAClive​.com kom­mer du inte att mis­sa en sekund av spän­nin­gen. Vi kom­mer att erb­ju­da 250 tim­mar av liveeven­e­mang, repris­er och high­lights.

Skaf­fa full access idag till ett ear­ly-bird pris genom att besö­ka WMAClive​.com.
Delta i firan­det av atletisk excel­lens och stöd de fan­tastiska idrot­tar­na som tävlar.

KÖP FULL ACCESS