Skip to content

Rekordmånga länder deltar i veteran-VM i friidrott 2024

MONA­CO, 27 juni 2024 — Göte­borg, Sverige, kom­mer att vara värd för världsmäster­skapen i fri­idrott för vet­er­an­er (WMA) den 13 – 25 augusti 2024. Mäster­skapen, som star­tade 1975, kom­mer att sät­ta nytt reko­rd med antal delt­a­gande vet­eranidrottare och län­der. Över 8000 idrottare i åldrar­na 35 – 100+ kom­mer att tävla i löp­n­ing, hopp, kast och gång i både sta­dion- och icke-stadionevenemang.

Sverige top­par anmäl­ningar­na med 1883 delt­a­gare, följt av USA med 602, Tysk­land med 579, Storbri­tan­nien med 558 och Spanien med 369. WMA lyfter fram delt­a­gan­det av idrottare från 111 län­der; mån­ga gör resan till Sverige efter att ha övervun­nit mån­ga hin­der för trän­ing och utmanin­gen att nå tävlingsnivå, särskilt i län­der som Kuba, Mon­goli­et, Venezuela, Demokratiska repub­liken Kon­go, Indone­sien, Ghana och Papua Nya Guinea.

Vi kunde inte vara mer nöj­da med att ha lock­at ett så oöverträf­fat gensvar till mäster­skapen i Göte­borg! Vi är stol­ta över att erb­ju­da den högs­ta nivån av tävling för vet­eranidrottare, men ock­så att ska­pa möj­ligheten att dela deras inten­sitet och pas­sion med likasin­nade täv­lande från hela världen. Våra idrottare har mån­ga gri­pande och uni­ka his­to­ri­er som är fängs­lande och inspirerande. Våra mäster­skap är verk­li­gen en kul­turell upplevelse i alla avseen­den för delt­a­gar­na,” säger Mar­git Jung­mann, pres­i­dent för WMA.

WMA och LOC vill upp­märk­sam­ma våra part­ners: Göte­borg & Co, Göte­borgs stad och Sven­s­ka Fri­idrotts­för­bun­det, för deras engage­mang i att förverk­li­ga Göte­borgsmäster­skapen. GAA erkän­ner tack­samt stödet från Göte­borg & Co, Got Event och Göte­borgs stad.

Om oss:

World Mas­ters Ath­let­ics organ­is­er­ar, regler­ar, admin­istr­erar och främ­jar pre­miäridrott­sev­en­e­mang för idrottare över tret­tiofem år. Det upp­muntrar ock­så deras pas­sion för aktiv häl­sosam tävling, glob­al kam­ratskap och en firan­de­an­da.
Läs mer om WMAC organisation

Göte­borgs Fri­idrotts­för­bund (GAA) rep­re­sen­ter­ar den lokala organ­i­sa­tion­skom­mit­tén (LOC) och är det nationel­la styrande organet för fri­idrott i Sverige. GAA är engager­ad i utveck­lin­gen och fram­ste­gen av sina 52 anslut­na föreningar, inklu­sive att odla en stark gemen­skaps­grund. GAA:s vision är att främ­ja fri­idrott som en inkluderande och livs­lång sport och ska­pa en stöd­jande miljö för eli­tidrottare.
Läs mer om mäster­skapet i Göteborg

Media Kon­takt:
LOC: Lot­ta Lars­son
Lotta.​Larsson@​goteborgsvarvet.​se
+46705116100

Clara North­cott
World Mas­ters Ath­let­ics
+1 4165625900
Skic­ka ett e‑mail