Skip to content

Västanhede Partner med Word Masters Athletics Championship Gothenburg 2024

Vi är oer­hört stol­ta och gla­da över att WMA Gothen­burg väl­jer att anli­ta oss som sin bus­slever­an­tör för sitt mäster­skap i som­mar. Vi tyck­er det ska bli fan­tastiskt roligt att få trans­portera atleter och anhöri­ga i våra fina pro­fil­er­ade bus­sar. Vi är givetvis gla­da för att vi fick det­ta fina upp­drag, dels för att öka till­gäng­ligheten på tävlin­gar­na, dels för att det bidrar till en bät­tre miljö för oss och våra efterkom­mande om vi sam­lar oss i en buss i stäl­let för mån­ga enskil­da bilar. Det­ta samar­bete ger oss ock­så en spän­nande möj­lighet att expandera på västkusten, en mark­nad som vi tror kan ge oss sto­ra möj­ligheter framöver”, säger Väs­tan­hedes VD/​Ägare Tomas Ramsell.

Det är med stor gläd­je jag välkom­nar vårt samar­bete med Väs­tan­hede inför som­marens mäster­skap. Att ha dem som vår bus­slever­an­tör är fan­tastiskt och jag ser fram emot att fort­sät­ta arbe­ta till­sam­mans. Genom att erb­ju­da atleter och deras anhöri­ga bekväm trans­port i deras högk­val­i­ta­ti­va bus­sar, kom­mer vi verk­li­gen att för­bät­tra upplevelsen för alla inblandade,” säger Anders Matt­son, Cham­pi­onship Man­ag­er för WMAC.

Väs­tan­hede är en växande mod­ern kvalitets- och miljömed­veten aktör i resebranschen.

Före­taget har en bred verk­samhet inom upphand­lad trafik samt en omfat­tande beställ­ningstrafik med mån­ga oli­ka kun­der som föreningar, före­tag och idrotts­för­bund. Vi verkar över hela Sverige och finns rep­re­sen­ter­ade i Stock­holm, Väst­man­land, Sörm­land, Upp­land, Gävle­borg och Dalar­na med huvud­kon­tor i Avesta. 

Vårt arbete kring alla män­nisko­rs lika värde är en självk­lar del av Väs­tan­hedes DNA.

Vi är en stor familj som värdesät­ter mång­fald och ser alla typer av kom­pe­tens som bety­delse­full för en kreativ, varm och spän­nande arbetsmiljö. 
Vi är ett mångkul­turellt före­tag där alla trivs ihop och där vi alla respek­ter­ar före­tagets kul­tur.
Till­sam­mans är vi Väs­tan­hede!