Skip to content

Veteran-VM i Göteborg släpper en officiell mästerskaps-låt

Den 13 till 25 augusti hålls Vet­er­an-VM i fri­idrott i Göte­borg och idag släpps den offi­ciel­la VM-låten. Låten, som skil­drar mäster­skapets oli­ka delar finns till­gäng­lig på alla större musik­plat­tfor­mar. Vet­er­an-VM förvän­tas loc­ka delt­a­gare och pub­lik från hela världen. Sista anmäl­nings­dag till tävlin­gen är tis­da­gen den 4 juni.

Låten Gold­en Stars syf­tar till att fån­ga essensen av Vet­er­an-VM och lyfter fram flera av mäster­skapets ele­ment, en låt som ska inspir­era och engagera. Under det 14 dagar lån­ga mäster­skapet i Göte­borg, staden vid havet, skriv­er mästare och hjäl­tar från världens alla hörn sina egna historier. 

Vi är gla­da över att kun­na pre­sen­tera den­na låt som vi hop­pas blir en favorit hos både delt­a­gare och fans när den spelas under cer­e­monier och prisut­del­ningar,” säger Eva-Lena Frick, för­bund­schef för Göte­borgs Fri­idrotts­för­bund. Låten speglar den pas­sion och ener­gi som omger mäster­skapet, och vi tror att den kom­mer att bidra till att ska­pa en fan­tastisk stämning.” 

Det glob­ala hygien- och häl­sobo­laget Essi­ty, som har sitt störs­ta kon­tor i Göte­borg, är en stolt samar­betspart­ner till Vet­er­an-VM och den offi­ciel­la VM-låten. Genom samar­betet vill Essi­ty stöd­ja ett häl­sosamt och aktivt liv, lyf­ta fram vik­ten av ett aktivt och häl­sosamt liv för alla — oavsett ålder, och hyl­la samtli­ga inblandade i tävlin­gen; idrottare, funk­tionär­er och publik.

Låten är skriv­en av Rolf Eriks­son, Sara Bergqvist och Chris­t­ian Jon­son och fram­förs av artis­ten Nora Hedin, bland annat känd för låten Some­one New till­sam­mans med välkän­da artisten/DJ:n Hogland.

Jag är glad över möj­ligheten att vara en del av det­ta och att få pre­sen­tera den­na låt. Min förhopp­n­ing är att den ska ge både delt­a­gare och pub­lik inspi­ra­tion att verk­li­gen upp­skat­ta och nju­ta av mäster­skapet”, säger artis­ten bakom låten, Nora Hedin.

Vet­er­an-VM i Göte­borg kom­mer att bli ett min­nesvärt even­e­mang med tävlin­gar i värld­sklass på vet­er­an­er­nas vis. 8 000 delt­a­gare från 100 nation­er sam­las för att hyl­la livet och de goda stun­der­na. Gemen­skapen står i cen­trum sam­tidigt som över 1 200 nya världsmästare skall koras. Vi upp­muntrar alla att lyssna på den offi­ciel­la låten och dela den med vän­ner och familj för att spri­da bud­skapen om det­ta uni­ka och spän­nande evenemang. 

Låten finns nu till­gäng­lig på alla större musik­plat­tfor­mar. Lyssna, njut och för­bered dig för ett mäster­skap i värld­sklass i Göteborg! 

Lyssna på Gold­en Stars

Till anmälan för Veteran-VM

Om Vet­er­an-VM i Göte­borg

Vet­er­an-VM i fri­idrott är ett inter­na­tionellt mäster­skap som sam­lar fri­idrottare från hela världen för att tävla i oli­ka dis­ci­plin­er. Årets even­e­mang anord­nas i Göte­borg från den 13 till 25 augusti 2024 och är öppet för både täv­lande och åskå­dare i åldrar­na 35 till 85 år. För mer infor­ma­tion, besök vår hem­si­da www​.2024w​mac​.com

Om Essi­ty

Essi­ty är ett ledande glob­alt före­tag inom hygien och häl­sa med ambi­tio­nen att för­bät­tra män­nisko­rs väl­befinnande genom håll­bara och inno­v­a­ti­va lös­ningar. Bolaget har försäljn­ing i cir­ka 150 län­der under de glob­alt ledande varumärke­na TENA och Tork samt andra star­ka varumärken såsom Acti­move, JOB­ST, Leuko­plast, Libero och Libresse. För mer infor­ma­tion, besök www​.essi​ty​.se